Posts Tagged ‘signage’

Toilet Signs

Thursday, December 18th, 2008

ถ้าพูดถึงป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ ทุกคนคงหลับตาเห็นภาพเดียวกัน ภาพคนชาย-หญิงหัวกลมรูปร่างตามมาตรฐานสากลที่ไม่ได้สื่อความหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปลดทุกข์ ใครอยากทำป้ายห้องน้ำสามารถเดินไปที่แผนกเครื่องเขียนตามห้างสรรพสินค้า แล้วซื้อป้ายสติกเกอร์สัญลักษณ์ชาย-หญิงดังกล่าวที่วางอยู่รวมกับข้อความสามัญประจำอาคารสถานที่ เช่น “ปิดเบาๆ” หรือ “ห้ามสูบบุหรี่”

playgroundtoilet

แต่ในบางสถานที่ เรากลับเห็นสัญลักษณ์อื่นๆ ที่สื่อถึงความเป็นชาย-หญิง มาทำหน้าที่แทนสัญลักษณ์ห้องน้ำ รูปแบบที่ว่านี้อาจจะแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรม เช่น ชาย-หญิงนั้นแต่งชุดประจำชาติ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม บ้างก็ใช้สัญลักษณ์ภาพของของใช้ที่เฉพาะเจาะจงเพศ บางแห่งหลังจากระบุเพศแล้วยังแจกแจงสัญลักษณ์ไปตามลักษณะการขับถ่าย ว่าเป็นยืนถ่าย, นั่งถ่าย หรือยองถ่าย ก็คงเหมือนกับงานออกแบบในชีวิตประจำวันทุกชนิด การนำเสนอป้ายห้องน้ำนั้นจะยาก-ง่ายเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของบุคคลที่รับผิดชอบ

(more…)

Tags: ,
Posted in design | No Comments »