Posts Tagged ‘cinema’

ฝากกล้องไว้หน้าโรงหนัง

Saturday, March 7th, 2009

เดี๋ยวนี้มีโรงหนังบางแห่งที่ขอตรวจกระเป๋าก่อนเข้าโรง และถ้าพบกล้องก็จะขอให้ฝากไว้ ก็พอจะเข้าใจว่าเป็นการป้องกันการลักลอบถ่าย แรกๆ ก็ยินยอมให้ความร่วมมือดี จนกระทั่งมีเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเองให้หงุดหงิดอยู่สามครั้ง เป็นเหตุให้จะไม่อยากฝากกล้องไว้หน้าโรงหนังอีกแล้ว ดังนี้

(more…)

Tags: ,
Posted in random thoughts | No Comments »